ಮುಖಪುಟ | ಪರಿಚಯ | ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಗಳು | ನಮೂನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಜಾರಿಗೋಳಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶೆ
Home | Introduction | Functionality | Download Forms HRMS GO
-
ಪ್ರವೇಶ / Login

ಸರ್ಕಾರಿ            |     ಅನುಧಾನಿತ            |      ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿ

:  
:  
Captcha
ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲಿರುವ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ / Please enter the above text here :   
ಭಾಷೆ / Language :     20/01/2022 13:24:35
ಪ್ರವೇಶಪದ ಬದಲಾಯಿಸು | Change Password   Click here to check HRMS Complaint Status  HRMS-Aadhaar Webportal
Maintained By Humint Global.
Site best viewed in Microsoft Internet Explorer 6.0+ in 1024x768 resolution.
HRMS 2.0 Directorate,Karnataka State Government
(ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ೨.೦ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ).